ART WORK: Vase/02

vase-02-b-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Still life | Vase/02. | 2019 | by Mirella Sahetapy